Bidya logo
  Crypto Coin Prices and News  

FEG Price   

Cap | Volume | High | Low | Old | New | Rare | Vs | Blockchains | Exchanges | Market | News | Dev News | Search | Watchlist
FEG

FEG Token  

#FEG

FEG Price:
$0.000000000338
Volume:
$66.4 K
All Time High:
$0.0000000458
Market Cap:
$13.8 M


Circulating Supply:
40,646,180,253,453,240
Exchanges:
2+
Total Supply:
40,646,180,253,453,240
Markets:
2+
Max Supply:
100,000,000,000,000,000
Pairs:
4  FEG PRICE


The price of #FEG today is $0.000000000338 USD.

The lowest FEG price for this period was $0, the highest was $0.000000000338, and the exact current price of one FEG crypto coin is $0.00000000033850.

The all-time high FEG coin price was $0.0000000458.

Use our custom price calculator to see the hypothetical price of FEG with market cap of ETH and how the supply affects the price of FEG at different market capitalizations.


  FEG OVERVIEW


The code for FEG Token crypto currency is #FEG.

FEG Token is 1.4 years old.


  FEG MARKET CAP


The current market capitalization for FEG Token is $13,758,545.

FEG Token is ranking upwards to #1125 out of all coins, by market cap (and other factors).


  FEG VOLUME


There is a modest daily trading volume on #FEG.

Today's 24-hour trading volume across all exchanges for FEG Token is $66,391.


  FEG SUPPLY


The circulating supply of FEG is 40,646,180,253,453,240 coins, which is 41% of the maximum coin supply.

FEG Token has a relatively large supply of coins, 334,371,825 times larger than Ethereum's supply, as an example.


  FEG BLOCKCHAIN


FEG is a token on the Ethereum blockchain, and has digital contracts with 1 other blockchain.

See list of the FEG Blockchain contracts with 2 different blockchains.


  FEG EXCHANGES


FEG has limited pairings with other cryptocurrencies, but has at least 4 pairings and is listed on at least 2 crypto exchanges.

View #FEG trading pairs and crypto exchanges that currently support #FEG purchase.


  FEG RELATED


Note that there are multiple coins that share the code #FEG, and you can view them on our FEG disambiguation page.


  FEG RESOURCES


Websitefegtoken.com
Whitepaperfegtoken.com/FEG_Token_Litepaper_v2.1.pdf
TwitterFEGtoken
Redditr/FEGtoken
Telegramfegchat
Discorddiscord.gg/X4TwbKqDek
Mediumfegtoken
Instagramfeg_token


  FEG DEVELOPER NEWSFEG & Gate.io AMA — English/Vietnamese 16/09/22

FEG & Gate.io AMA — English/Vietnamese 16/09/22 - Please see below the transcription from the recent FEG & Gate.io collaborative AMA. Lots of questions asked and some exciting answers around the immediate short term and future visions for the FEG project. — AMA Introduction - Okay ! AMA with FEG Token starting now!🎉 Bắt đầu AMA với FEG Token. Today our guest is: RTRcrypto Khách mời hôm nay là @RTRcrypto Hi @RTRcrypto ! Nice to meet you~Welcome to Gate.io Vietnam 👏👏 Can you briefly introduce yourself? Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân không? RTRcrypto, Nice to meet you! Thank you for the warm welcome! I am RTRcrypto, Global Project Manager for FEED EVERY GORILLA (FEG) Token FEGtoken has been live since January 2021 on the ETH blockchain and Feb 2021 on the BSC chain. Previously we had been running FEGtoken as a governance token for a decentralized exchange that we ran, however we are currently pivoting to a Peer-2-Peer Limit Order trading platform, Launchpad (create new tokens), and Aggregator/router platform ecosystem that will all revolve around the new “FEG” token that will launch off of our SmartDeFi Technology Tôi là RTRcrypto, Giám đốc dự án toàn cầu cho FEED EVERY GORILLA (FEG) Token FEGtoken đã hoạt động từ tháng 1 năm 2021 trên blockchain ETH và tháng 2 năm 2021 trên chuỗi BSC. Trước đây, chúng tôi đã chạy FEGtoken như một mã thông báo quản trị cho một sàn giao dịch phi tập trung mà chúng tôi điều hành, tuy nhiên chúng tôi hiện đang chuyển sang nền tảng giao dịch Lệnh giới hạn ngang hàng, Launchpad (tạo mã thông báo mới) và hệ sinh thái nền tảng Aggregator/router platform , tất cả đều xoay quanh mã thông báo “FEG” mới sẽ khởi chạy trên Công nghệ SmartDeFi của chúng tôi Tất cả những điều đó chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn ở đây hôm nay — Now, We start AMA part 1 - Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 1 của AMA Q1) Why are we changing tokenomics and what’s our goal with the taxes?Tại sao chúng tôi thay đổi tokenomic và mục tiêu của chúng tôi với các loại thuế là gì? RTRcrypto, When FEG Token was initially launched there were no integrated fees for growth such as Marketing & Development. When we migrate FEG token and place it on our SmartDeFi technology, we are incorporating taxes to help grow the project in a way we found ourselves limited with in the past. We are very excited to see where this can take us! Bell|Gate.io, Khi FEG ban đầu được ra mắt, không có phí tích hợp cho sự tăng trưởng, chẳng hạn như Marketing & Development. Khi chúng tôi di chuyển mã thông báo FEG và đặt nó trên công nghệ SmartDeFi của mình, chúng tôi đang kết hợp thuế để giúp phát triển dự án khi mà trước đó trong quá khứ chúng tôi thấy mình đang bị hạn chế. Chúng tôi rất vui mừng để xem điều này có thể đưa chúng tôi đến đâu! Q2) So, what will future utility of FEG tokens be? Can you show more information to community ? Vậy không biết tiện ích tương lai của mã thông báo FEG là gì? Bạn có thể nói rõ cho cộng đồng được biết không? RTRcrypto, Once FEGtoken is Migrated, it will be the Governance of the entirely new ecosystem currently developed and undergoing testing! As the Governance token of the ecosystem, its holders will have the ability to stake the token and earn passively from multiple locations: ✅2% total volume is rewarded to stakers ✅Peer-2-Peer trading platform “From The Wallet” or “FTW” will have per-transaction fees or a subscription model fee that will be used for Marketing, Development, and staking rewards Note: FTW will launch initially on ETH and BSC but we plan on expanding this technology to more EVM blockchains over time, fees of which will also be used to feed stakers of both FEGeth and FEGbsc. ✅The SmartDeFi launchpad technology that will bring the creation of new cryptocurrency tokens to projects with a wide range of versatility has a small integrated fee on buys and sells for all projects which will also be used in part to reward Stakers. Note: SmartDeFi will launch initially on ETH and BSC but we plan on expanding this technology to more EVM blockchains over time, fees of which will also be used to feed stakers of both FEGeth and FEGbsc. Sau khi FEGtoken được di chuyển, nó sẽ là Quản trị của hệ sinh thái hoàn toàn mới hiện đang được phát triển và đang trong quá trình thử nghiệm! Là mã thông báo Quản trị của hệ sinh thái, chủ sở hữu sẽ có khả năng stake mã thông báo và kiếm tiền thụ động từ nhiều vị trí: ✅2% tổng khối lượng được thưởng cho stakers ✅ Nền tảng giao dịch Peer-2-Peer “From The Wallet” hoặc “FTW” sẽ có phí cho mỗi giao dịch hoặc phí mô hình đăng ký sẽ được sử dụng cho phần thưởng Marketing, Development và staking Lưu ý: FTW sẽ ra mắt ban đầu trên ETH và BSC nhưng chúng tôi có kế hoạch mở rộng công nghệ này sang nhiều blockchain EVM hơn theo thời gian, phí của chúng cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho các stakers của cả FEGeth và FEGbsc. ✅Công nghệ SmartDeFi sẽ mang lại việc tạo ra các mã thông báo tiền điện tử mới cho các dự án với nhiều tính linh hoạt có một khoản phí tích hợp nhỏ khi mua và bán cho tất cả các dự án cũng sẽ được sử dụng một phần để thưởng cho Stakers. Lưu ý: SmartDeFi sẽ ra mắt trên ETH và BSC nhưng chúng tôi có kế hoạch mở rộng công nghệ này sang nhiều blockchain EVM hơn theo thời gian, phí của chúng cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho các stakers của cả FEGeth và FEGbsc. Bell|Gate.io, Q3) What will be unique about FTW vs other platforms? @RTRcrypto Không biết điều gì sẽ là duy nhất về FTW so với các nền tảng khác? RTRcrypto, “From The Wallet” or “FTW” is a Limit-Order trading platform that allows the user to trade directly from their wallet to another users and vice versa. This platform is FULLY Decentralized as the user maintains possession of their Cryptocurrency or NFT throughout the entire process! This is the apex of P2P (peer-to-peer) trading in the Cryptocurrency and NFT space, trading in an absolute secure way without giving control over your assets to another. Bell|Gate.io, “From The Walle” hoặc “FTW” là một nền tảng giao dịch theo Lệnh giới hạn cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ ví của họ với người dùng khác và ngược lại. Nền tảng này được phân cấp HOÀN TOÀN khi người dùng duy trì quyền sở hữu Tiền điện tử hoặc NFT của họ trong toàn bộ quá trình! Đây là đỉnh cao của giao dịch P2P (ngang hàng) trong Tiền điện tử và NFT, giao dịch theo cách an toàn tuyệt đối mà không cần trao quyền kiểm soát tài sản của bạn cho người khác. Q4) So, Are audits an important aspect of your business model? Vậy kiểm toán có phải là một khía cạnh quan trọng trong mô hình kinh doanh của bạn không? RTRcrypto, All of the Smart Contracts to be used in the newly developed ecosystem will be fully audited by 3rd party auditing services. Security is of the utmost importance to the team and community. Currently multiple lines of communication have been made with auditing services, the discussions include Non-Disclosure Agreements to protect the intellectual property we’ve developed as a project as well as potential cost (no final costs have been given as the auditing services need the contracts prior to giving a quote, they need this because they base the price off of the length & complexity of the code). Once the contracts are done undergoing internal testing/improvement, NDA’s can be signed, and the contracts given to the companies for quotes. Tất cả các Hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái mới được phát triển sẽ được kiểm toán đầy đủ bởi các dịch vụ kiểm toán của bên thứ 3. Bảo mật là điều quan trọng hàng đầu đối với nhóm và cộng đồng. Hiện tại chúng tôi đã trao đổi với bộ phận kiểm toán nhiều lần, nội dung thảo luận bao gồm Thỏa thuận bảo mật để bảo vệ tài sản trí tuệ mà chúng tôi đã phát triển như một dự án cũng như chi phí tiềm ẩn (chi phí cuối cùng không được đưa ra vì dịch vụ kiểm toán nằm trong Hợp đồng được yêu cầu trước khi báo giá , họ cần điều này vì giá của họ dựa trên độ dài và độ phức tạp của mã). Sau khi các hợp đồng được thực hiện trong quá trình kiểm tra / cải tiến nội bộ, NDA có thể được ký kết và các hợp đồng được giao cho các công ty để báo giá. Q5. Explain the improvements of the new SmartDeFi ecosystem. Bạn có thể giải thích những cải tiến của hệ sinh thái SmartDeFi mới không? ✅SmartDeFi 2.0 tokens will be tradeable on any Centralized Exchange (CEX) or Decentralized Exchange (DEX) and can be paired against ANY TOKEN on the market (e.g., ETH, BNB, WBTC, USDC, USDt, BUSD, etc.) 🎉SmartDeFi 2.0 launchpad you will be able to:🎉 ✅Choose whether the token is Reflective (RFI) or non-reflective (sending tokens passively to holders wallets with buy/sells/transfers)! ✅Mint (create) the token! ✅Host an internal Presale to launch with a desired amount of liquidity! ✅Allocate a percentage of the newly minted token to a Growth fund for future developments (held by the team)! ✅Lock the liquidity for X amount of time (optional but required for DEV % or Growth fund tax per transaction) ✅Set a desired Asset-Backing tax percentage for every buy/sell (a tax amount that is sent to a separate liquidity pool that only goes up, regardless of market movement, that can be exchanged by “burning” your token to the dead address)! ✅Use our SmartLend feature, allowing users to take an interest free loan for 30 days against the value of their token in asset-backing amount! ✅Create your own Staking pool with desired reward percentages! ✅Liquidity lock (any time-frame)! Bell|Gate.io, [16 Sep 2022 at 10:45:27]: ✅SmartDeFi 2.0 token sẽ có thể được giao dịch trên bất kỳ Sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nào và có thể được ghép cặp với BẤT KỲ TOKEN nào trên thị trường (ví dụ: ETH, BNB, WBTC, USDC, USDT, BUSD, v.v.) 🎉SmartDeFi 2.0 khởi chay, bạn sẽ có thể: 🎉 ✅Chọn mã thông báo là Reflective (RFI) hay non-reflective (gửi mã thông báo một cách thụ động đến ví của chủ sở hữu bằng mua / bán / chuyển)! ✅Mint (tạo) mã thông báo! ✅Host an internal Presale ra mắt với số lượng thanh khoản mong muốn! ✅ Phân bổ phần trăm mã thông báo mới được đúc vào quỹ Tăng trưởng để phát triển trong tương lai (do nhóm nắm giữ)! ✅Khóa thanh khoản trong khoảng thời gian X (tùy chọn nhưng bắt buộc đối với% DEV hoặc thuế quỹ tăng trưởng trên mỗi giao dịch) ✅Đặt tỷ lệ phần trăm thuế Tài sản-Dự phòng mong muốn cho mỗi lần mua / bán (số tiền thuế được gửi đến một nhóm thanh khoản riêng biệt chỉ tăng lên, bất kể chuyển động của thị trường, có thể được trao đổi bằng cách “đốt” mã thông báo của bạn đến dead address)! ✅Sử dụng tính năng SmartLend của chúng tôi, cho phép người dùng vay không lãi suất trong 30 ngày so với giá trị mã thông báo của họ bằng số tiền hỗ trợ tài sản! ✅Tạo Staking pool của riêng bạn với phần trăm phần thưởng mong muốn! ✅Khóa thanh khoản (bất kỳ khung thời gian nào)! Very cool😍 Thank you! RTRcrypto — Now we will go to part 2, Live-questions (Vietnamese first then English) - Bây giờ chúng ta hãy đến với phần 2 của AMA, Live-questions I’ll open the chat for 2 minutes to gather questions. Cuộc trò chuyện sẽ được mở trong 2 phút để thu thập câu hỏi. Bell|Gate.io, Thanks for the questions from the community. Cảm ơn những câu hỏi từ cộng đồng. Now let’s give our dear guest @RTRcrypto some time to go through them. Bây giờ, hãy dành cho vị khách @RTRcrypto một chút thời gian để xem qua chúng. Q1 fom telegram user @etclawson Các bạn có cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những tiến bộ và thành tích của mình cho đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại ngày các bạn bắt đầu dự án này không? Answer: Chúng tôi đã đạt được một số thành tựu, từ việc xây dựng các công nghệ tiên tiến, giành được giải thưởng Công nghệ DeFi tốt nhất tại Dubai Crypto Expo vào tháng 3 năm 2022 và tạo ra một trong những cộng đồng tiền điện tử mạnh nhất và trung thành nhất trong không gian! Trong tương lai sẽ có một số công nghệ đổi mới ra đời, chúng ta đang thảo luận rất nhiều ở đây ngày hôm nay nhưng có những công nghệ khác sẽ đến, cả được liệt kê và không được liệt kê trong lộ trình! We have made a number of achievements, from building innovative technologies, winning the Best DeFi Technology award at the Dubai Crypto Expo in March 2022, and creating one of the strongest and most loyal cryptocurrency communities in the space! Moving forward there will be a number of innovative technologies that come forward, we have discussed a lot here today but there are other technologies that will come, both listed and not listed on roadmap! Q2 Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc và bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm? Có một số cách mà chúng tôi đang thực hiện để đưa những người sở hữu tiền điện tử không phải bản địa vào hệ sinh thái của chúng tôi và nó bắt đầu với giáo dục. Chúng tôi đã xây dựng một Gitbook tuyệt vời cho hệ sinh thái của mình, nó hướng dẫn bạn từng bước thông qua việc tạo ví và mua tiền điện tử (bao gồm cả FEG). Chúng tôi đang làm việc với Fiat on-ramps để cho phép dễ dàng tiếp cận dự án. FEG đã tham gia một Nhóm huyền thoại tiền điện tử lớn để đưa các loại tiền điện tử đáng tin cậy nhất trong DeFi vào một nơi và sử dụng các nguồn lực và khả năng tiếp xúc lẫn nhau để phát triển. Chúng tôi đang điều chỉnh các sản phẩm mà chúng tôi xây dựng cho phù hợp với người dùng, kết hợp với phản hồi mà chúng tôi nhận được trong 2 năm qua trong khi xây dựng các nền tảng để giao dịch. Chúng tôi tổ chức cuộc trò chuyện thoại 24 giờ trong FEGchat TG để người dùng đến và đặt câu hỏi về dự án hoặc đơn giản là về tiền điện tử và cách tham gia vào thị trường này. Dự án của chúng tôi có khoảng 45 cuộc trò chuyện toàn cầu với quản trị viên / mod điều hành các kênh này để hướng dẫn những người khác trên khắp thế giới về dự án của chúng tôi. Đây là một vài ví dụ trong đầu tôi, câu hỏi tuyệt vời! There are a number of ways we are working on bringing non-native cryptocurrency holders into our ecosystem and it begins with education. We have built an amazing Gitbook for our ecosystem, it walks you step-by-step through wallet creation and purchasing of cryptocurrency (including FEG). We are working with Fiat on-ramps to allow the ease of access to the project. FEG has joined a large Cryptocurrency Legends Group that takes the most trusted cryptocurrencies in DeFi into one place and utilizes mutual resources and exposure for growth. We are tailoring the products that we build to the user, incorporating feedback that we’ve received over the last 2 years while building platforms for trading. We run a 24 hour voice chat in the FEGchat TG for users to come and ask questions about the project or simply about cryptocurrency and how to get into this market. Our project has roughly 45 global chats with admins/mods that run these channels to educate others around the world about our project. Here are a few examples off the top of my head, great question! Q3 Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc và bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm Can you explain how is your Tokenomics Distribution? How many tokens Will be minted ? And How many tokens Will be locked by the team? @RTRcrypto Q4 Hi @RTRcrypto Where i can get all the latest news about ? Do you have Twitter/Telegram/Discord community? If yes can you share the link here because there is a lot of fake telegram/twitter groups? RTRcrypto, You can go to FEGtoken.com and all of our social links are at the bottom of the website How To Buy FEG Token docs.fegtoken.com Q5 fom telegram user @daclochms Nhiều dự án gặp sự cố với UI/UX và điều này làm turns off người dùng mới. Bạn dự định cải thiện tương tác với người dùng mới và với người dùng bên ngoài không gian tiền điện tử như thế nào? Answer: Chúng tôi đã lấy ý kiến ​​phản hồi từ cộng đồng của mình trên tất cả các nền tảng của chúng tôi trong quá khứ và chúng tôi tiếp tục làm như vậy khi tiến về phía trước. Trước khi phát hành bất kỳ dự án nào, dự án đó sẽ trải qua quá trình kiểm tra nội bộ giữa các DEV, chúng tôi mở kiểm tra cho quản trị viên/người kiểm duyệt và cho phép phản hồi trong các nhóm này. Chúng tôi có các nhà thiết kế chuyên nghiệp trong nhóm hỗ trợ việc tạo ra các Giao diện người dùng, cùng với kỹ năng kiểm tra của đội chúng tôi, chúng tôi luôn tạo ra một sản phẩm không chỉ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ mà còn đơn giản để sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cách trực quan, mặc dù chúng tôi sản xuất video hướng dẫn cho tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái của chúng tôi. Many projects have problems with UI / UX and this one turns off new users. How do you plan to improve the interaction with new users and with users outside the crypto space? @RTRcrypto We have taken the feedback from our community on all of our platforms in the past and we continue to do so as we move forward. Prior to the release of any project it undergoes internal testing between the DEV’s, we open testing to the admins/moderators and allow for feedback in these groups as well. We have professional designers on the team that assist in the creation of the User Interfaces, coupled with the testing skills of our team we always produce a product that is not only aesthetically appealing but simple to use. It is our goal to build products that anyone can use intuitively, although we do produce how-to videos for all aspects of our ecosystem. Q6 fom telegram user @ShellaNallAD Xin chào @RTRcrypto Tôi có thể nhận được tất cả tin tức mới nhất về dự án ở đâu? Bạn có cộng đồng Twitter/Telegram/Discord không? Nếu có, bạn có thể chia sẻ liên kết ở đây vì có rất nhiều nhóm telegram / twitter giả mạo không? Answer: Bạn có thể truy cập FEGtoken.com (fegtoken.com) và tất cả các liên kết xã hội của chúng tôi đều nằm ở cuối trang web Bell|Gate.io, [16 Sep 2022 at 11:15:05]: …Gần 80% nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì tìm hiểu giá trị thực của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực và lợi ích để các nhà đầu tư nắm giữ token của bạn lâu dài không? Answer: Có nhiều không gian đầu tư chỉ tập trung vào ngắn hạn, FEG là một dự án dài hạn có thể được sử dụng cho cả tiềm năng thu lợi ngắn hạn và dài hạn. Chiến lược của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, giữ tính linh hoạt trong cả hợp đồng mã thông báo để thích ứng với những thay đổi trong tương lai trong không gian cũng như nền tảng của chúng tôi để không bao giờ bị tụt lại phía sau. Tất cả những gì chúng tôi xây dựng đều xoay quanh mã thông báo FEG, với nhiều luồng thu nhập thụ động từ nhiều chuỗi khối sau khi tất cả hoạt động. Như đã đề cập trước đây, các khoản phí trong toàn bộ hệ sinh thái sẽ cung cấp cho các nhóm đặt cược FEG trên cả chuỗi ETH và BSC cho những người nắm giữ cổ phần. Okay Thank @RTRcrypto ! Perfect and full answers ☺️ Cảm ơn bạn! Câu trả lời hoàn hảo và đầy đủ ☺️ Allright, AMA with FEG Token has ended. AMA với FEG Token đã kết thúc Again, don’t forget to join the FEG Token community for further assistance. Thanks everyone. Một lần nữa, đừng quên tham gia cộng đồng FEG Token để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn tất cả mọi người. Website: fegtoken.com Twitter: twitter.co
FEG Project Udpate — 29/08/22

FEG Project Update — 29/08/22 - 🚨Migration has NOT begun (as per roadmap: docs.fegtoken.com/roadmap it will be in Q4 of 2022), DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, or websites! 🎉✳️Important Notes✳️🎉 ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration. ✅We will be Migrating & Merging FEG & ROX into a new Hybrid token!! ✅If you have provided liquidity on Uni or PCS for FEGtoken, that liquidity will still be traded against unless you remove it. 🎉❇️Development Updates!❇️🎉 ✅🔥Custom Aggregator is built, UI changes are underway and further testing will begin! ✅🔥Tracking Token Swap for Stakers is being tested and we will meet the Q3 release for this as per the RoadMap! ✅🔥Peer-2-Peer trading using FTW for Cryptocurrencies is built and will begin further testing! ✅🔥The SmartDeFi contract internal security testing has begun as the contract is developed! ✅🔥The front end DEV’s have done an amazing job connecting the Smart Contract for SmartDeFi to the UI and testing will begin! 🎉❇️LOGO/Design Updates!❇️🎉 ✅🔥As mentioned in the Town Hall Event: We have spoken to the top 50 CEX’s as per CMC & CG, here are the findings: -94% of the exchanges had issue with being reflective (RFI: receiving tokens passively to wallets). -2% had an issue with the FEGtoken Name & Reputation When we as a community previously voted for the name & logo change we were under the impression it was necessary for CEX listings; however, this is not the case after these discussions. ✅🎉The team would like feedback from the community about the possibility of retaining the name “FEED EVERY GORILLA” & providing multiple logo options to create a sense of professionalism with our image. -Note: We will bring design options forward once the design team has finalized design exercises and options. 🎉❇️🔥Take a listen to the latest Town Hall Event!!! twitter.com 🎉Review the FEG Gitbook for the Latest Information & the PICTURES of the New Platforms 🎉 docs.fegtoken.com/ ✅🔥Take a look at the following Gitbook sections to read about and see the User Interfaces for the platforms Already Developed & being Internally Tested! docs.fegtoken.com/smartdefi/smartdefi docs.fegtoken.com/ftw-limit-orders/ftw-from-the-wallet docs.fegtoken.com/aggregator-router/aggregator-info docs.fegtoken.com/new-v2-hybrid-token/staking ✅🔥Discussions with auditing services has begun, 3rd party audits will be performed for all deployed contracts prior to their public release (excluding potential beta releases). As Always, we thank you for your undying love & support! -Your FEG Team 💪🏽🦍❤️
FEG Project Update — 22/08

FEG Project Update — 22/08 - 🚨Migration has NOT begun (as per roadmap: docs.fegtoken.com/roadmap it will be in Q4 of 2022), DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, or websites! 🎉✳️Important Notes✳️🎉 ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration. ✅We will be Migrating & Merging FEG & ROX into a new Hybrid token!! ✅If you have provided liquidity on Uni or PCS for FEGtoken, that liquidity will still be traded against unless you remove it. 🎉❇️New Updates!❇️🎉 ✅🔥As mentioned in the Town Hall Event: We have spoken to the top 50 CEX’s as per CMC & CG, here are the findings: -94% of the exchanges had issue with being reflective (RFI: receiving tokens passively to wallets). -2% had an issue with the FEGtoken Name & Reputation When we as a community previously voted for the name & logo change we were under the impression it was necessary for CEX listings; however, this is not the case after these discussions. ✅🎉The team would like feedback from the community about the possibility of retaining the name “FEED EVERY GORILLA” & providing multiple logo options to create a sense of professionalism with our image. ✅🔥Take a listen to the latest Town Hall Event!!! twitter.com ✅🔥Great article from BSC News!!! twitter.com 🎉Review the FEG Gitbook for the Latest Information & the PICTURES of the New Platforms 🎉 docs.fegtoken.com/ ✅🔥Please take a look at the following Gitbook sections to read about and see the User Interfaces for the platforms Already Developed & being Internally Tested! docs.fegtoken.com/smartdefi/smartdefi docs.fegtoken.com/ftw-limit-orders/ftw-from-the-wallet docs.fegtoken.com/aggregator-router/aggregator-info docs.fegtoken.com/new-v2-hybrid-token/staking ✅🔥Discussions with auditing services has begun, 3rd party audits will be performed for all deployed contracts prior to their public release (excluding potential beta releases). As Always, we thank you for your undying love & support! -Your FEG Team 💪🏽🦍❤️
FEG Town Hall 19/08 — All the updates

FEG Town Hall 19/08 — All the updates - Below are the updates shared by @RTRcrypto on the live Twitter spaces tonight, some input from @FrankieB was also shared around CEXs and more — Live recording here: twitter.com 🎉Here you see the Tracking Token Swap!🎉 This tool will be used to swap the tracking tokens received from staking on the BSC side! 🎉Here you can see the Custom Aggregator!🎉 Note how simple it is to search by name or pasting a contract address! The DEX options will be presented showing you the best price! 🎉”From The Wallet” or “FTW” Limit-Order trading🎉 FTW allows the user to trade directly from their wallet to another users and vice versa. This platform is fully Decentralized as the user maintains possession of their Cryptocurrency or NFT throughout the entire process! This is the apex of P2P (peer-to-peer) trading in the Cryptocurrency & NFT space, trading in an absolute secure way without giving control over your assets to another! 🎉SmartDeFi Deployer UI🎉 As you can see we’ve heavily focused on bringing both SIMPLICITY and OPTIONS to the creation of SmartDeFi projects! Don’t forget that the SmartDeFi contract and Deployer will be 3rd party audited! …This means that any project launching will already be audited! ✅Start things the right way, the SmartDeFi way!✅ Further SmartDeFi update: ✳️SmartDeFi✳️ ✳️SD Tokens will be tradeable on any CEX or DEX! ✅🔥Note that when you launch your SD token on Either BSC or ETH you will have the option to deploy on 2 DEX’s! -Uniswap & TBD -PancakeSwap & TBD ✳️Along with NEW security against flash loans you’ll find the following functions: ✅🔥SD tokens will be able to pair against ANY TOKEN! ✅Choose either RFI or Non-RFI token ✅Growth fund taxes (Marketing/DEV) ✅Staking ✅Asset-backing (In the token you are paired against) ✅SmartLending ✅Liquidity locking (any time-frame) ✅@FEGrox has several more EXCITING ideas for functions in the code, giving options to emerging projects in the space! ✳️More will be shared as they are coded! ✳️Once the contract is complete, it’ll go through extensive testing and 3rd party Audit! Updates will continue to be visible on docs.fegtoken.com Thank you 👍❤️🦍
FEG Project Update — 08/08/2022

FEG Project Update — 08/08/2022 - ✅Review the FEG Gitbook for information: docs.fegtoken.com ✅We will be Migrating & Merging FEG & ROX into a new Hybrid token!! 🚨Migration has NOT begun, we are still a couple of months away so DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, or websites! ✳️Important Notes✳️ ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration. -Note: if you have provided liquidity on Uni or PCS for FEGtoken, that liquidity will still be traded against unless you remove it. ❇️New Updates!❇️ @FEGrox’s latest Tweet: twitter.com ✅ FEGtoken.com is UPDATED with the new changes coming to the Ecosystem! ✅🔥@FEGrox, @FEGBalGu and the front end DEV’s are making progress on the tracking token swap tool contract and User Interface (UI). -More information will be released on this once completed (built and testing currently). ✅🔥@FEGrox has sent the SmartDeFi & Deployer contract to @FEGBalGu for internal security testing & will be handing it to @FEGTomi and the rest of the front end DEV’s for UI integration! -Note: The contract is still under development ✅🔥@FEGrox has made a great deal of progress with the new security aspect of the contract. Once the contract has gone through internal security testing and appropriate changes/additions to the contract have been integrated, the SD contract will be sent for Audit (estimation 4–6 weeks). ✅🔥Discussions with auditing services has begun, 3rd party audits will be performed for all deployed contracts prior to their public release (excluding potential beta releases). ✅🔥The UI for FTW has been built and the contract is being tested and tweaked by the DEV team! -Note that FTW will first be launched for Verified Cryptocurrencies and a second FTW contract for NFT’s will be developed, tested, and audited after. ✅🔥We have developed a per transaction tax for FTW, this means FTW will not be limited to a subscription model as both will be present. ✅🔥Take a look at FEG’s Custom Aggregator in Action! @FEGBalGu Tweeted out the latest transaction testing here: twitter.com 5 Security methods have been used in the creation of this Aggregator: - Slither - Securify - Mythril - Manticore - Crytic The Aggregator will still be going through 3rd party audit! ❇️Previous & Still Relevant Updates❇️ ✅The Roadmap has been released! ✅The new and improved version of FEGtrack is now available to the public! 🔥Google Play: play.google.com 🔥Apple Apps: apps.apple.com ✅The Team is currently running through professional creativity exercises for the name and logo design prior to bringing it to the community. -Note: Discussions with CEX’s continue to make sure we are compliant with all listing criteria ✅You may use beta.FEGex.com to see the prices & charts of FEG which are currently being pulled from Uniswap (ETH) & PancakeSwap (BSC). ✅Moving forward there will be a reduction in total supply (not finalized yet but between 1B, 10B, & 100B), users will be given the same % of ownership that they currently hold. ✳️SmartDeFi✳️ ✳️SD Tokens will be tradeable on any CEX or DEX! ✅🔥Note that when you launch your SD token on Either BSC or ETH it will deploy on 2 DEX’s! -Uniswap & TBD -PancakeSwap & TBD ✳️Along with NEW security against flash loans you’ll find the following functions: ✅🔥SD tokens will be able to pair against ANY TOKEN! ✅Choose either RFI or Non-RFI token ✅Growth fund taxes (Marketing/DEV) ✅Staking ✅Asset-backing (In the token you are paired against) ✅SmartLending ✅Liquidity locking (any time-frame) ✅@FEGrox has several more EXCITING ideas for functions in the code, giving options to emerging projects in the space! ✳️More will be shared as they are coded! ✳️Once the contract is complete, it’ll go through extensive testing and 3rd party Audit! ✅We appreciate your love and support! 💪🦍❤️
FEGtoken.com — Refreshed

FEGtoken.com — Refreshed 🎉 Website Update — FEGtoken.com 🎉 We are happy to announce that our website has been refreshed to include the latest information that you need to know about the upcoming changes to our FEG ecosystem. ✨ Here’s what’s new on FEGtoken.com: 📌 Direct links to buy $FEG on PancakeSwap and Uniswap 📌 Details about From The Wallet (FTW) 📌 Details about the custom-built Aggregator 📌 Details about the upcoming hybrid token — combining the features the community loves about FEG & ROX 📌 Details on the updated version of SmartDeFi 📌 A suite of tools and resources to help navigate the ecosystem 📌 Partnerships information Note: This is NOT the final post-migration website! The new hybrid token will have a custom-built and intuitive website, which is currently under development. As always, we appreciate your love and support. 💪❤️🦍 The FEG Te
FEG Update — 25/07/2022

FEG Update — 25/07/2022 The latest update from the FEG team. ✅PLEASE REVIEW the FEG Gitbook for information about migration & plans to move forward: 🔥 http://docs.fegtoken.com 🔥 ✅We will be Migrating & Merging FEG & ROX into a new Hybrid token. 🚨Migration has NOT begun, we are still a couple of months away! 🚨DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, websites, and ONLY use the official link given in the announcements or on FEGtoken.com 🚨PRIOR TO THE MIGRATION and an announcement made to the community with a date, time, and countdown. 🚨The Migrator will recognize V1 and V2 staked tokens (no need to unstake to migrate), FEG SmartSwap holdings, and of course FEGtokens held within your wallet! 🚨The Migration Tool will account for the 2% tax of FEG so you WILL NOT LOSE 2% and a 1:1% ownership distribution will be given. There will be a small blockchain fee to transfer tokens in/out of the migrator for FEGtoken holders. ROX token holders will be airdropped due to them being SD and the amount will be based on the Market Cap of ROX pre-exploit and FEG at the time of Migration. ✳️Important Notes✳️ ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration, when the liquidity will be moved to back the new Hybrid token. ✅Note that if you have provided liquidity on Uni or PCS for FEGtoken, that liquidity will still be traded against unless you remove it. ❇️New Updates!❇️ ✅🔥FEGtoken.com is undergoing maintenance as we are updating the official site to reflect the coming changes to the ecosystem and will be out by the end of this week! -Note that this update is only to reflect the upcoming changes to the ecosystem and will not be the final site post-migration ✅🔥@FEGrox and the front end DEV’s are making progress on the tracking token swap tool contract and User Interface (UI). -More information will be released on this once completed (built and testing currently). ✅🔥The SmartDeFi 2.0 Contract and Deployer are under development and about 90% complete! ✅🔥@FEGrox has made a great deal of progress with the new security aspect of the contract. After development there will then be an estimated 4–6 week time frame for a 3rd party audit to be completed (audit company yet to be decided). ✅🔥The UI for FTW has been built and the contract is being tested and tweaked by the DEV team! ✅🔥We have developed a per transaction tax for FTW, this means FTW will not be limited to a subscription model! ✅🔥Our custom built Aggregator is functional, undergoing testing and development! ❇️Previous & Still Relevant Updates❇️ ✅The Roadmap has been released! ✅The new and improved version of FEGtrack is now available to the public! 🔥Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fegtrack&hl=en&gl=US 🔥Apple Apps: https://apps.apple.com/us/app/fegtrack/id1556344859 ✅The Team is currently running through professional creativity exercises for the name and logo design prior to bringing it to the community. ✅You may use beta.FEGex.com to see the prices & charts of FEG which are currently being pulled from Uniswap (ETH) & PancakeSwap (BSC). ✅Moving forward there will be a reduction in total supply (not finalized yet but between 1B, 10B, & 100B), users will be given the same % of ownership that they currently hold. ✳️SmartDeFi 2.0✳️ ✳️SD Tokens will be tradeable on any CEX or DEX! ✳️Along with NEW security against flash loans you’ll find the following functions: ✅SD tokens will be able to pair against ANY TOKEN! ✅RFI or Non-RFI token ✅Growth fund taxes (Marketing/DEV) ✅Staking ✅Asset-backing (In the token you are paired against) ✅SmartLending ✅Liquidity locking ✅@FEGrox has several more EXCITING ideas for functions in the code, giving options to emerging projects in the space! ✳️More will be shared as they are coded! ✳️Once the contract is complete, it’ll go through extensive testing and 3rd party Audit! ✅We appreciate your love and support! 💪🦍❤️
FEG Update — 19th July 2022

FEG Update — 19th July 2022 The latest update from RTRcrypto and the FEG project team: ✅PLEASE REVIEW the FEG Gitbook for information about migration & plans to move forward: Introduction ✅We will be Migrating & Merging FEG & ROX into a new Hybrid token. 🚨Migration has NOT begun, we are still a couple of months away! 🚨DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, websites, etc. 🚨When migration is ready, ONLY use the official link given in the announcements or on FEGtoken.com 🚨PRIOR TO THE MIGRATION and an announcement made to the community with a date, time, and countdown. 🚨The Migrator will recognize V1 and V2 staked tokens (no need to unstake to migrate), FEG SmartSwap holdings, and of course FEGtokens held within your wallet! 🚨The Migration Tool will account for the 2% tax of FEG so you WILL NOT LOSE 2% and a 1:1% ownership distribution will be given. There will be a small blockchain fee to transfer tokens in/out of the migrator for FEGtoken holders, ROX token holders will be airdropped due to them being SD. ✳️Important Notes✳️ ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration, when the liquidity will be moved to back the new Hybrid token. ✅️Note that if you have provided liquidity on Uni or PCS for FEGtoken, that liquidity will still be traded against unless you remove it. ❇️New Updates!❇️ ✅FEGtoken.com is undergoing maintenance as we are updating the official site to reflect the coming changes to the ecosystem. ✅@FEGrox is working on a swap tool for the tracking tokens from staking rewards, more information will be released on this once completed (built and testing currently). ✅The SmartDeFi 2.0 Contract and Deployer are under development and about 80% complete! ✅️@FEGrox has made a great deal of progress with the new security aspect of the contract. After development there will then be an estimated 4–6 week time frame for a 3rd party audit to be completed (audit company yet to be decided). ✅️The UI for FTW has been built and the contract is being tested and tweaked by the DEV team! ✅️We have developed a per transaction tax for FTW, this means FTW will not be limited to a subscription model. ✅️Our custom built Aggregator is functional, undergoing testing and still needs some development! ❇️Previous & Still Relevant Updates❇️ ✅The Roadmap has been released! ✅The new and improved version of FEGtrack is now available to the public! 🔥Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fegtrack&hl=en&gl=US 🔥Apple Apps https://apps.apple.com/us/app/fegtrack/id1556344859 ✅The Team is currently running through professional creativity exercises for the name and logo design prior to bringing it to the community. ✅You may use beta.FEGex.com to see the prices & charts of FEG which are currently being pulled from Uniswap (ETH) & PancakeSwap (BSC). ✅Moving forward there will be a reduction in total supply (not finalized yet but between 1B, 10B, & 100B), users will be given the same % of ownership that they currently hold. ✳️SmartDeFi 2.0✳️ ✳️SD Tokens will be tradeable on any CEX or DEX! ✳️Along with NEW security against flash loans you’ll find the following functions: ✅️SD tokens will be able to pair against ANY TOKEN! ✅️RFI or Non-RFI token ✅️Growth fund taxes (Marketing/DEV) ✅️Staking ✅️Asset-backing (In the token you are paired against) ✅️SmartLending ✅️Liquidity locking ✅️@FEGrox has several more EXCITING ideas for functions in the code, giving options to emerging projects in the space! ✳️More will be shared as they are coded! ✳️Once the contract is complete, it’ll go through extensive testing and 3rd party Audit! ✅️We appreciate your love and support! 💪🦍❤️
FEG Update — June 21st

FEG Update — June 21st 🚨Migration has NOT begun, we are still a couple of months away! 🚨DO NOT fall for fake token Migrations apps, TG groups, websites, etc. 🚨When migration is ready ONLY an official link will be given. ❇️New Updates!❇️ ✅The FEG Gitbook FAQ page is constantly being updated and still under construction, please use this link for up-to-date information: http://docs.fegtoken.com ✅We are working on a RoadMap for release to the community that will show expected time frames and goals, expect it within the week! ✅FEGtoken.com will be undergoing maintenance as we are updating the official site to reflect updates to the project. ✅The Team is currently running through professional creativity exercises and taking community input for Name and Logo changes prior to a vote. The Design Team is working on a number of Logo options and will be shared when further into the process! ✅Our amazing DEV team has been working on updates for FEGtrack, taking it back to the V1 roots! With buy/sell transactions and a live linear chart for the latest price action, this update will be available to the community in within 1 week! ❇️Previous & Still Relevant Updates❇️ ✅You may use beta.FEGex.com to see the prices & charts of FEG which are currently being pulled from Uniswap (ETH) & PancakeSwap (BSC) ✅@FEGrox is working on a swap tool for the tracking tokens from staking rewards, more information will be released on this once completed (built and testing currently). ✅We will be Merging FEG & ROX into a new Hybrid token, currently we are exploring potential names and logos. ✅Regular trading of FEGtoken on Uniswap, Pancakeswap, Gate.io, & a number of other CEX’s is still live and will be until the time of Migration where the liquidity will be moved to back the new Hybrid token. Note that if you have provided liquidity on Uni or PCS that liquidity will still be traded against unless you remove it. ✅The SmartDeFi 2.0 Contract and Deployer are under development. @FEGrox has made a great deal of progress with the new security aspect of the contract. After development there will then be an estimated 4–6 week time frame for a 3rd party audit to be completed (audit company yet to be decided). ✅We will be keeping the community as up to date as possible, as usual. Please be patient as we are building and auditing. You may continue to trade FEG token while understanding that you will get the same percentage of ownership after the migration with less taxes per trade currently 🔥 ✅A Migration Tool will be used when developed to swap your tokens to the new Hybrid version. It will account for the 2% tax of FEG so you WILL NOT LOSE 2% and a 1:1% ownership distribution will be given. There will be a small blockchain fee to transfer tokens in/out of the migrator. ROX token holders will be airdropped due to them being SD. ✅PRIOR TO THE MIGRATION and an announcement made to the community with a date and time. ✅If you are staked, please do not unstake just yet unless you’re attempting to sell, we will attempt to use the FSS tokens for the migrator and avoid the 2% unstake tax. ✅Moving forward there will be a reduction in total supply (not finalized yet but between 1B, 10B, & 100B), users will be given the same % of ownership that they currently hold.
How To Create Your Own Cryptocurrency Without Writing A Single Line Of Code

With the advent of the safest form of decentralized finance, SmartDeFi, it is now easier than ever to create your own cryptocurrency. SmartDeFi allows anyone to safely deploy a crypto token on the Ethereum or Binance Smart Chain blockchain in sheer minutes with a few clicks. Every token deployed using SmartDeFi is asset backed, has its liquidity locked, and has the ability to lend completely interest free. To get started, go to fegdeployer.com, connect your crypto wallet, and follow the steps below to successfully create and deploy your token today! Step 1: Go to the SMARTDEFI TOKEN tab on the menu Step 2: Write the symbol for your token and the supply that you want Step 3: Choose the percentage of each transaction that is redistributed to holders Step 4: Pick the transaction tax distributing funds to the backing asset pool Step 5: Choose the transaction tax for smart rising price floor Step 6: Click the CREATE button to make your token You will now get a transaction confirmation window from your wallet asking you to pay for the creation of this new token. The amount should be around 0.025 BNB. Once you confirm the transaction and it completes, your token will be created and moved into your wallet. Step 7: Approve the tokens for liquidity to be set Click both buttons to approve for use the token you created and the token with which it will be paired (fBNB/fETH). Next, wait for the transactions to execute successfully, at which point the buttons should auto-update and change into a slider which allows you to choose the backing amount. Step 8: Add fBNB or fETH for liquidity Type in the amount of liquidity you’d like to add for your trading pair. The more you add, the better, because the more liquidity your token has, the higher the buy and sell amounts can be from people who’d like to trade your token. REMINDER — once liquidity is added to a SmartDeFi token, it can never be retrieved. Step 9: Allocate backing from your liquidity Pick how much from the liquidity you’re adding will go towards the asset backing once the token launches. Recommended is 50%. Step 10: Pick how much of your token goes to liquidity Now it’s time for you to choose how much of your total token supply goes towards your liquidity. You can put your entire supply, or you can put a lower number, and thus leave some tokens in your own wallet to use later on for marketing or whatever other purposes you choose. Step 11: Click “deploy swap” button Click the button and wait for the contract execution. Once done, the page will auto-refresh and the button will disappear. Step 12: Once deployed, go into the settings for the pair Step 13: Adjust max buy ratio and smart rising price floor After you click the settings icon, scroll down on the same page and you’ll see some new options like in the picture above. “Max buy” allows you to set how much of the liquidity one person can buy in one single transaction. Like in the example it was picked to be 3.7%. Note that this limit is hardcoded to not go lower than 2BNB overall. “Smart rising price floor” lets you pick the percentage of fBNB/fETH of each trade that goes back into liquidity in order to slowly increase the LP and thus raise the price over time. Once you’re happy with your settings, you need to click the red “save” icons on the right of each option and confirm the transaction for each. Step 14: Limit buys per wallet At the bottom you can see there is an option called “One minute buy interval”, this practically stops any one person from buying too often and thus prevents them from buying too much of the supply in a few seconds at the launch of the token before another person even gets a chance to refresh their page. It’s a nice setting to have activated, but you can choose to deactivate if you so desire at any time down the road. Step 15: Activate the swap and behold the wonder Once you’re happy with all your settings, you can click the “activate swap” button and confirm the transaction. Once the transaction executes successfully, that’s it, your token is now up and running and in a few minutes will show up on the decentralized exchange, FEGex, and be ready for trading! You can also attach a customized trading widget to any website for your new token and trade the token directly on the website of your choice. FEG Deployer: fegdeployer.com SmartDeFi: SmartDeFi.com FEGex: fegex.com FEG Token: fegtoken.com 2FA On The Blockchain: grafene.coFEG vs SAND | A-Z | Topics | ISO 20022


Privacy | Terms | Contact | Powered By LiveCoinWatch


bidya